DEVELOPMENT -

BETWEEN GENES AND MEMES -

technology of thinking

Exhibition of contemporary art, performance art and contemporary improvised music

Spiż 7 Gallery, Chmielna 113 street. Granary Island. Gdansk. POLAND

September 27 - 29. 2013; Official opening: 27 September 2013, 19.00 hoursns

Art events will also take place in other cities:

- in Platoon Kunsthalle in Berlin 23 09th 2013, Between genes and memes - Transfer of East West, curated by Hilla Steinert & Antoni Karwowski /organised by Platoon Kunsthalle & Officyna Association in Szczecin.

- in National Museum and Loft Art in Szczecin / 25 09th 2013, Between genes and memes memory of source, curated by Antoni Karwowski. /organised by Officyna Association in Szczecin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEVELOPMENT -

BETWEEN GENES AND MEMES -

technology of thinking

Exhibition of contemporary art , performance art and contemporary improvised music

Artists: Marcio Carvalho, Gim Gwang Cheol, BBB Johannes Deimling, Krzysztof Gruse, Park Kyeong Hwa, Antoni Karwowski. Alastair MacLennan, Honorata Martin, Marcin Mierzicki, Bartosz Nowak, Boris Nieslony, OBPW, Ben Patterson, Marek Rogulski, Marcel Sparmann, Hilla Steinert, Melati Suryodarmo, Marek Zygmunt

Performance's: Gim Gwang Cheol, Park Kyeong Hwa, Antoni Karwowski. Alastair MacLennan, Marcel Sparmann, Hilla Steinert.


Concert: Zdzisław Piernik, Oleg Dziewanowski, Rogulus, Tomasz Szwelnik, Irek Wojtczak

Curators: Antoni Karwowski, Marek Rogulski.

Conception: TNS Foundation

  Hilla Steinert

.DEVELOPMENT - between genes and memes - technology of thinking

Spiż 7 Gallery, Official opening: 27 September 2013, 19.00 hours. The exhibition is open on 28 and 29 September 2013 from 14.00 to 19.00 hours.
free admissiontns

  
The exhibition entitled: DEVELOPMENT - between genes and memes - will consider cultural conditions for creating of artistic concepts. It will be a reflection on the possible scenarios for development of culture and technology of thinking.

Boris Nieslony

The aim of the exhibition is a reflection on interdependence in the creation of information models as well as in the process of fertilization of culture which exists in the sphere of art.

Spiż 7 Gallery will be a place of meeting and interaction for artists from different countries, who in their work take up the issues of concept evolution and intermediality as well as reflection on how we think about art. Visual artists, performers and improvising musicians have been invited to participate.

Bartek Nowak
 
What is the essence of development then? Is it - as social sciences postulate - a process aimed at continuous growth of changes which are beneficial to the community, or rather - as biological sciences and genetics claim - a process that is more like building a house and demolishing it at the same time?
  
What is the development in the arts? What determines the choice of ways of thinking ... Are we dealing with a kind of natural selection in the world of art concepts?
  Antoni Karwowski


What are, in fact, these concepts of art and artistry, and what role do they play in today's world? Do the interpretive methodologies of different disciplines have some use in this area? Are there in the art world any selection mechanisms similar to permutations in the area of ?? genetics, or do we rather deal with mental abstract of cultural environment? What kind of autonomy does the individual's emancipated psyche retain in this context? Do we see the possibility of the emergence of a new environment for the development of art forms and ways of thinking about art?  
 

Gim Gwang Cheol


The exhibition is realized in the framework of artistic research project entitled Virtual , which is to consider the possibilities of creating a new cultural environment with particular emphasis on modern technologies and concepts of psychology.
 
Marek Rogulski. TNS


Wystawa pt:   ROZWÓJ - między genami a memami   - podejmie kwestię kulturowych uwarunkowań dla tworzenia koncepcji artystycznych. Będzie refleksją na temat   możliwych scenariuszy rozwoju kultury oraz   technologii myślenia .

Celem wystawy jest   namysł nad wzajemnymi uwarunkowaniami w procesie tworzenia wzorców informacji    jak i   w procesie   zapładniania kultury   jaki zachodzi w sferze sztuki.

Krzysztof Gruse

Galeria - pracownia Spiż 7 będzie miejscem spotkania i interakcji artystów z różnych krajów, którzy w swej twórczości podejmują zagadnienia ewolucji pojęć i intermedialności oraz refleksję nad tym jak myślimy o sztuce. Do udziału zaproszeni zostali artyści wizualni, performerzy jak też improwizujący muzycy.
 
Co zatem jest istotą rozwoju? Czy jest to -    jak postulują nauki społeczne - proces ukierunkowany na ciągły wzrost korzystnych dla zbiorowości zmian czy też raczej - jak sugerują nauki biologiczne i genetyka - proces, który   przypomina   raczej   budowę domu z jego jednoczesną rozbiórką?  

Alastair MacLennan and Mariel Carranza
 
Czym jest rozwój w sztuce? Co decyduje o wyborze sposobów myślenia.Czy mamy do czynienia ze swoistym   doborem naturalnym   w świecie koncepcji artystycznych?
 
Czym są w rzeczywistości owe koncepcje sztuki i artyzmu i jaką rolę pełnią w świecie współczesnym? Czy metodologie interpretacyjne różnych dziedzin nauki mają w tym obszarze jakieś zastosowanie? Czy w świecie sztuki funkcjonują mechanizmy selekcji na wzór permutacji w obszarze genetyki czy mamy raczej do czynienia z   mentalnym   abstraktem   kulturowego środowiska?

Marcin Mierzicki

Jaką w tym kontekście autonomię zachowuje  wyemancypowane   psyche jednostek? Czy widzimy możliwość wyłonienia się obecnie jakiegoś   nowego  środowiska dla rozwoju form sztuki i sposobów myślenia o sztuce?

Marcel Sparmann
 
Wystawa realizowana jest w ramach projektu artystyczno-badawczego, pt:   Virtual , w obszarze którego prowadzone jest rozważanie nad możliwościami tworzenia nowego środowiska kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technologii i koncepcji psychologicznych.

Marek Rogulski. TNS

Ben Patterson

The exhibition DEVELOPMENT - between genes and memes - the technology of thinking - is the culmination of a series of exhibitions that developed as a result of international cooperation and exchanges initiated by the TNS Foundation and which will take place in Platoon Kunsthalle in Berlin / 23 .09. 2013, Between genes and memes - Transfer of East West , curated by Hilla Steinert & Antoni Karwowski /in National Museum and Loft Art in Szczecin / 25 09th 2013, Between genes and memes -   memory of source , curated by Antoni Karwowski. /organised by Officyna Association in Szczecin.

Park Kyeon Hwa

Opracowanie: fundacja TNS, Gdańsk. 2013

other texts about TNS projects>> texts_foundation